نهاد کتابخانه‫ های عمومی کشور؛ قرارگاه استراتژیک فرهنگی در حوزه کتابخوانی :: تجربه عقلی