مجمع‌ناشران‌انقلاب در زمینه خرید کتاب و ممیزی به ارشاد مشاوره می‌دهد :: تجربه عقلی