آیا مردم دینشان را از تلویزیون می گیرند؟ :: تجربه عقلی