«تن تن و سند باد» در تریبون نماز جمعه :: تجربه عقلی